Шацький лісовий коледж готує практиків

Шацький лісовий коледж готує практиків

Шацький лісовий коледж імені Валентина Сулька головний «постачальник» кадрів для лісопідприємств Волині. Про стан, проблеми, потенціал розвитку та професійно-практичну підготовку майбутніх лісівників говоримо з кандидатом с. г. н., заслуженим працівником освіти України, директором Шацького лісового коледжу ім. Валентина Сулька Ігорем Жмурком.

На початку Ігор Васильович цитує Я. А. Коменського: «Освіта має бути істинною, повною, зрозумілою та міцною». І акцентує, що віднедавна шацьких студентів попри вітчизняних лісогосподарств екзаменують ще й підприємства Польщі та Німеччини. Тож з цього і розпочинаємо розмову.

– Ігоре Васильовичу, Ваші студенти з успіхом освоюють лісівничу професійну нішу у Польщі і Німеччині. Про це засвідчує їх практика. Як Вам бачиться майбутнє лісівничої професії?

– Сучасні тенденції розвитку вищої профільної освіти зумовлюють необхідність підготовки конкурентоспроможного та професійно-компетентного фахівця, який відповідає вимогам сучасної соціокультурної ситуації. Професійна підготовка кадрів перетворюється сьогодні на один із найважливіших чинників підвищення продуктивності праці, забезпечення випуску продукції на світовому ринку, інтеграції у світове економічне співтовариство. Поєднання принципів логіки є підґрунтям конструювання професійно орієнтованих технологій, зокрема, формування готовності до професійного саморозвитку майбутнього фахівця.

– Шацький лісовий коледж, попри теоретичну підготовку, цінують за практичні знання. У чому секрет? 

– Практика – невід’ємна складова навчання. Вона органічно входить у чітку систему фахової підготовки впродовж усього періоду навчання. Має бути своєчасне реагування на зміни ситуації при утриманні базових цінностей, створення необхідних умов для реалізації навчальної програми, забезпечення змістовної на всіх етапах підготовки та розвитку студентів, наявність педагогічної системи навчання майбутніх фахівців.

– Чимало працівників державних лісопідприємств Волинського ОУЛМГ, які закінчили Шацький лісний технікум, що згодом трансформувався у лісовий коледж, стверджують, що у великій мірі завдячують своїми успіхами практичним навикам, які тут отримали…

– Радий це чути. Шацький лісівничий виш завжди готував практиків. Цьому сприяло і керівництво лісогалузі і зараз цей важливий вектор навчання підтримує начальник Волинського ОУЛМГ Олександр Кватирко. Це основна мета професійно-практичної підготовки. Маємо сформувати у студентів професійні уміння і навички. Скажу, досить таки непросто втримати баланс

міжпредметних зв’язків у діяльності виробничого навчання та теорії.

Специфічною особливістю процесу професійно-практичної підготовки є поєднання навчання студентів у спеціально організованих умовах, а саме на заняттях виробничого навчання в майстернях та лабораторіях, розсадниках та теплицях, дендропарку освітнього закладу та в умовах реального виробництва.

– Зараз багато дискусій щодо освітніх реформ. Наскільки вони потрібні і виправдані для лісового вишу?

 – В основі всього стоїть професійна компетентність… Лісівничі науки не можуть лишатися осторонь модернізації освітніх процесів. Зараз в систему вищої школи вноситься багато коректив в механізм зв’язку навчання та виробництва.  На мою думку, це сприяє підвищенню якості освіти. Кожен наш студент є підготовленою особистістю, здатен самостійно вирішувати завдання, проявляти ініціативу, робити вибір, брати на себе відповідальність і приймати рішення.

Підготовка кваліфікованих лісівників, здатних вирішувати професійні завдання, для нас є визначальним. Особливу значимість набуває наукове розроблення змісту лісівничої освіти. Це має спрямованість на професійно-особистісний саморозвиток майбутніх кваліфікованих працівників. 

– Чи встигає теорія за практикою, адже й «лісогосподарка» не стоїть на місці, змінюються технології, впроваджуються нові методики і підходи у виробництво?

– Тому великого значення набуває матеріально-технічне забезпечення навчально-виробничого процесу: обладнання, оснащення, пристрої, робочі інструменти, контрольно-вимірювальні засоби, матеріали (сировина). Метою практичної підготовки фахівців лісового господарства, в Шацькому лісовому коледжі, є поглиблення теоретичних знань студентів з біології та екології лісу, топографії та інших галузевих дисциплін лісового господарства, оволодіння уміннями і навичками практичної роботи в лісовій селекції, лісівництві, лісовій таксації, лісоексплуатації та лісорозведенні. Важливим є і формування у студентів професійних умінь прийняття оптимальних управлінських рішень, виходячи із умов лісівництва. 

Завданням практичної підготовки фахівців у галузі лісового господарства протягом всього терміну навчання в коледжі є формування фахових здібностей студентів на базі одержаних теоретичних знань відповідно до основних завдань діяльності лісівника – фахівця з «Лісового господарства», передбачених освітньо-кваліфікаційною характеристикою. 

– Як проходить практика у студентів?

– Вона організовується у формі виконання студентом визначеної програми всіх видів практик, обсягів практичних робіт, що дозволяє оптимально поєднати теоретичне навчання з набуттям практичних умінь і навичок протягом усього періоду навчання.

– Чудовий викладацький склад береться за виховання майбутніх професіоналів зі вступної кампанії.

– Особливістю процесу професійно-практичної підготовки Шацького лісового коледжу ім. В. В. Сулька є можливість виділення у ньому певних періодів. Можна виділити наступні періоди професійно-практичної підготовки: вступний – ознайомлення студентів зі змістом їх майбутньої професії, традиціями освітнього закладу, умовами навчання, правилами внутрішнього розпорядку, підготовчий – основною метою якого є попереднє оволодіння студентами основами професії – трудовими прийомами, операціями, з яких складається цілісний трудовий процес, характерний для змісту професії лісівничої галузі. Первинні уміння – це своєрідний фундамент для наступного формування основ професійної майстерності, період освоєння професії – основний, саме тоді відбувається становлення, формування, розвиток професійних умінь студентів, набуття ними професійних навичок. 

– Тобто теоретичні знання мають бути закріплені практикою?

– Саме так. Наголошу, що при цьому студенти повинні виконувати навчально-виробничі роботи із дотриманням вимог безпеки, необхідного ритму, темпу та якісно. А вже удосконалення основ професійної майстерності – це заключний період професійно-практичної підготовки, впродовж якого студенти виконують навчально-виробничі роботи, що відповідають за змістом та рівнем складності вимогам, визначеним освітньо-кваліфікаційною характеристикою державного стандарту професійно-технічної освіти. 

Наприкінці цього періоду студенти виконують виробничі роботи із продуктивністю праці, яка дорівняється до продуктивності праці кваліфікованих робітників і спеціалістів відповідного рівня кваліфікації. Цей період включає відпрацювання студентами професійних умінь і навичок в процесі виконання ними складних робіт комплексного характеру як в умовах навчальних майстерень, так і в умовах виробничої практики.

– Ви прийняли багатоетапну методику навчання… У чому її новизна?

– ІІІацький лісовий коледж ім. В. В. Сулька має значний досвід підготовки фахівців лісового господарства. Однією з провідних складових професійної підготовки є впровадження в навчальний процес системи поетапної практичної підготовки студентів із послідовним нарощуванням рівня професійних знань та практичних умінь і навичок. Така підготовка здійснюється згідно зі ст. 43 Закону України «Про вищу освіту» та «Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України». Кожен етап практичного навчання має чітко окреслену мету і вирішує конкретні завдання. Передбачено об’єднання аудиторного і практичного навчання у цілісний інтегративний навчальний план. Конкретні види практики закріплюють ті знання, які студент отримує впродовж вивчення теоретичних курсів. Залежно від проблематики теоретичних курсів, часу навчання студентів в коледжі.

Навчальні та виробничі практики особливо актуальні в умовах сьогодення. Вони забезпечують можливість використання кожною людиною різного роду машин, механізмів та технологій.

Практика – це одна з форм виробничого навчання студентів. Їй належить найважливіша роль в зближенні теоретичної підготовки з практичною, що мають не тільки знання, але й професійне уміння, початковий досвід.

– Ви готуєте також фахівців робітничих професій…

– Досвід з проведення навчальних та виробничих практик студентів лісівничих спеціальностей в Шацькому лісовому коледжі ім. В. В. Сулька з наданням їм робітничих професій та вручення посвідчень відповідних категорій може бути рекомендований для впровадження в інших вищих навчальних закладах лісівничого профілю І-ІІ рівнів акредитації.

Практичне навчання – це складовий елемент підготовки студентів нашого коледжу до роботи в лісовій галузі. Фахівець, який буде працювати в галузі лісового господарства, має бути добре підготовлений. Оскільки процес практичного навчання можна розглядати як особливий вид діяльності, то можна з упевненістю зробити висновок, що це особливий процес, який забезпечує необхідний розвиток навичок самоосвіти, самостійного мислення. 

Дякую за розмову

 Сергій ЦЮРИЦЬ. 

 

  • Коментуйте FaceBook
  • Коментуйте ВКонтакте
  • Опитування
  • Результати

Чи варто Україні запровадити візовий режим із громадянами Білорусі та Росії?

Чи варто Україні запровадити візовий режим із громадянами Білорусі та Росії?

Давно пора (503) - 88.4%
Пізно (18) - 3.2%
Яка різниця? (9) - 1.6%
А як тоді наші заробітчани поїдуть у РФ і РБ? (20) - 3.5%
Мені байдуже (17) - 3%